QED
KVANTNA ELEKTRODINAMIKA

Novosti
Program
Kontakt
Linkovi
Statistika
Login

Detaljnije informacije o planu i programu za predmet Kvantna elektrodinamika mozete dobiti od predmetnog profesora, prof. dr Maje Buric. Po semestru je predvidjeno 12 do 13 predavanja od po dva skolska casa i isti broj casova vezbi. Okvirne teme predavanja su:

 1) 
Dirakova jednacina: Relativisticka veza izmedju energije i impulsa i njena kvantizacija. Klajn-Gordonova jednacina i odgovarajuca jednacina kontinuiteta. Nerelativisticki limes Dirakove jednacine za cesticu u elektromagnetnom polju.
 2) 
Kovarijantnost Dirakove jednacine: Definicija Lorencove grupe, spinorska reprezentacija, osobine gama matrica.
 3) 
Resenje slobodne Dirakove jednacine: Ravni talasi, projektori energije i spina.
 4) 
Teorija supljina: Konjugacija naboja. Inverzije prostora i vremena.
 5) 
Grinove funkcije i teorija rasejanja: Grinova funkcija za Sredingerovu jednacinu. Bornova aproksimacija. Dirakov propagator.
 6) 
Primene teorije perturbacije na rasejanje: Teorija perturbacije u spoljasnjem elektromagnetnom polju. Kulonovo rasejanje, rasejanje elektron-proton, Komptonovo rasejanje, polarizacioni efekti.
 7) 
Fajnmanova pravila.
 8) 
Slobodna klasicna polja: Lagranzijani, Neter teorema i odrzane velicine. Skalarno polje, elektromagnetno polje, spinorsko polje.
 9) 
Kvantovanje slobodnih polja: Kanonsko kvantovanje, komutacione relacije. Kvantovanje elektromagnetnog i Dirakovog polja.
 10) 
Interagujuca polja: Lagranzijani interakcije, interakcija sa spoljasnjim potencijalom. Vikova teorema.
 11) 
S-Matrica i teorija perturbacije: Fajnmanovi dijagrami.
 12) 
Divergentni integrali: Polarizacija vakuuma, sopstvena masa elektrona, naelektrisanje elektrona. Procedure regularizacije i renormalizacija.

Teme 1-7 bice obradjene u zimskom semestru, a preostale u letnjem semestru. Vezbe verno slede predavanja, ali zbog razlicitog obima zadataka za pojedine teme, nece uvek biti sinhrone sa predavanjima.

Osnovni udzbenici za predmet su "Relativistic Quantum Mechanics" J. Bjorken-a i S. Drell-a i "Quantum Field Theory" G. Mandl-a i C. Shaw-a, a za vezbe "Zbirka resenih zadataka iz Kvantne teorije polja" V. Radovanovica, koja je dostupna nakon sto se ulogujete. Isto vazi i za spisak ispitnih pitanja.


Poslednja promena: sreda, 24. decembar 2003. © by Antun Balaz